Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Procedure Arbitrage

Deze webpagina beschrijft de Arbitrage procedure.
Voor meer details, lees onze informatiebrochure.  

Bij het opstarten van een arbitrageprocedure bij de Geschillencommissie Reizen aanvaarden de partijen het arbitragereglement en de daarbij horende kosten.
 

Stap 1

* Ga na of de Geschillencommissie Reizen bevoegd is en of u de voorgeschreven formaliteiten en termijnen hebt geŽerbiedigd. Hoe dat moet, kunt u lezen op pagina's 5 en 6 van deze informatiebrochure.

* Schrijf ons een brief waarin u aangeeft waarover het geschil gaat en wanneer het ontstaan is. Vermeld ook de naam en het adres van de betrokken organisator en/of doorverkoper.

* Neem tijdig contact op met uw verbruikersvereniging, een advocaat, een juridische dienst of de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, indien u informatie wenst over uw rechten, plichten, kansen, enz.

Stap 2

Het secretariaat van de geschillencommissie stuurt u de informatiebrochure, het geschillenreglement en het vragenformulier.

Stap 3

Het vragenformulier is een "officieel" verzoek tot arbitrage. Het volledig ingevulde en ondertekende vragenformulier dient u op bewijskrachtige wijze naar het secretariaat terug te sturen. De poststempel van dit schrijven (of eventueel de datum van afgifte) geldt als datum waarop het secretariaat het vragenformulier ontvangen heeft. In punt 8 van deze infobrochure leggen wij u uit hoe u het vragenformulier moet invullen.
Op het ogenblik waarop u uw dossier bij de Geschillencommissie indient moet u ook de tegenpartij ervan verwittigen dat u een procedure instelt. Deze brief moet ook duidelijk het bedrag van uw schade-eis vermelden. Zoals u kan lezen in artikel 7 van het geschillenreglement van de Commissie, heeft elke verwerende partij het recht een arbitrageprocedure te weigeren als het bedrag van de schade-eis 1.250 euro of meer bedraagt. Ze beschikt daarvoor over een termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van deze brief. Het is dus van belang dat u de datum van ontvangst van uw brief kan bewijzen (aangetekende brief met ontvangstbewijs, ontvangstbevestiging van de mail, ...). In het geval van een geldige weigering zal het geschil door de gewone rechtbank moeten worden beslecht.

Stap 4

Binnen de 15 dagen na het insturen van het vragenformulier dient u eveneens een arbitragekost te betalen. Die bedraagt
- voor alle eisen minder dan of gelijk aan 1.000 euro : 60 euro
- voor alle eisen boven 1.000 euro : 90 euro.

Dit bedrag is niet terugbetaalbaar.

Wanneer binnen de drie maanden na de neerlegging van het verzoekschrift de arbitragekost niet volledig is betaald, wordt de aanleggende partij geacht afstand te doen van het geding.


Stap 5

Na ontvangst van de volledige aanvraag deelt het secretariaat van de geschillencommissie u de datum van zitting mee. Het secretariaat stuurt met dezelfde post uw vragenformulier naar de tegenpartij(en) (verweerder(s)) en deelt hen eveneens de datum van de zitting mee.

Stap 6

Binnen de 20 dagen na dit schrijven moeten de tegenpartijen hun volledige dossier en alle bewijsstukken evenals een inventaris aan u bezorgen, met een kopie aan het secretariaat.

Stap 7

U heeft 10 dagen de tijd om te antwoorden op de argumenten van de tegenpartijen. Ook extra bewijsstukken moeten uiterlijk binnen deze periode aan het secretariaat en de tegenpartijen worden bezorgd. Deze stap is echter niet absoluut noodzakelijk.

Stap 8

De verweerders beschikken over 10 dagen voor hun wederwoord. Ook deze stap is niet noodzakelijk. Misschien lijkt deze procedure u vrij ingewikkeld en moeilijk te volgen. Een voorbeeld met fictieve data kunt u vinden in de informatiebrochure.

De procedure omvat bijgevolg voor u de volgende taken:
1) Invullen en terugsturen vragenformulier
2) Betalen van de procedurekost
3) Opstellen en opsturen van uw volledig bundel en alle bewijsstukken en de inventaris
4) Eventueel antwoorden op de conclusies van de verweerder
5) Eventueel de zitting bijwonen, indien u dit nodig acht

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
reisgeschillen@clv-gr.be