VRAGENFORMULIER
GESCHILLENCOMMISSIE
REIZEN VZW (= GR)
DOSSIERNUMMER:

 
Tenminste de volgende documenten moeten aanwezig zijn:

 • Kopie van klacht ingediend bij tegenpartij
 • De reisbeschrijving
 • Het reiscontract
 • De algemene voorwaarden van de doorverkoper en/of de organisator

A. IDENTIFICATIE

(in te vullen op naam van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg het reiscontract ondertekende of, bij telefonische bestelling, diegene die de reis heeft betaald. Deze persoon sluit immers een contract met de organisator/doorverkoper)
NAAM *
VOORNAAM *
STRAAT EN NUMMER *
POSTCODE *
WOONPLAATS *
E-MAIL *
 
Indien u geen e-mail adres opgeeft, kan u dit formulier niet gebruiken voor de aangifte van uw klacht.
TELEFOONNUMMER *
GEBOORTEDATUM *
GESLACHT *
NATIONALITEIT *

B. IDENTIFICATIE MEDEREIZIGERS

(De namen van de andere personen die op het reiscontract voorkomen - Opgelet ! dit is beperkt tot 9 medereizigers. Gelieve het secretariaat te contacteren indien dit niet volstaat.)
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT

C. DE REIS

1. REISDATA
Datum van vertrek *
Datum van terugkomst *
Is de reis doorgegaan? *
 
2. BESTEMMING
Land *
Plaats *
 
3. LOGIES *
Naam/type
Aantal sterren volgens reisbeschrijving
 
4. FORMULE *
 
5. VERVOER *
 
6. AANTAL PERSONEN
1
(Overgenomen van hoger op de pagina)
 
7. TOTALE REISSOM *
Euro
(Dit is het totale bedrag dat u heeft betaald voor de reis, bijkomende verzekeringen zoals bijstands- of annulatieverzekeringen, niet inbegrepen)
 
8. WERD EEN ANNULERINGSVERZEKERING AFGESLOTEN? *
Indien ja:
Formule en verzekeraar:
 
9. DOORVERKOPER
Naam
Adres
Gebruikt de doorverkoper het modelcontract van de Geschillencommissie Reizen, waarin uitdrukkelijk aan hen de bevoegdheid wordt gegeven om tussen te komen in een geschil?

Voeg een kopie van het reiscontract en de reisvoorwaarden bij dit vragenformulier.

 
10. ORGANISATOR
Naam
Adres
Gebruikt de organisator de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, waarin uitdrukkelijk aan hen bevoegdheid gegeven wordt om tussen te komen in een geschil?

Voeg een kopie van de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van de organisator bij dit vragenformulier.

 
11. BOEKING
(Alle gegevens in verband met de boeking staan op het reiscontract)
Op welke datum heeft u de reis geboekt? *
Heeft u een reiscontract ontvangen? *
Indien ja, op welke datum heeft u het reiscontract ontvangen?

Voeg een kopie van het reiscontract toe.

D. DE KLACHTEN

12. TEGEN WIE IS UW KLACHT GERICHT? *
(Lees hierover eerst punt 4 van de informatiebrochure: tegen wie moet u klacht indienen? Het is absoluut noodzakelijk dat deze vraag correct wordt beantwoord.)
Tegen de doorverkoper? *
Tegen de organisator? *
 
13. HEEFT U TIJDENS DE REIS KLACHT INGEDIEND BIJ
- de hostess *
op
- de hotelier *
op
Is hiervan een bewijs? 
- andere, namelijk
Is hiervan een bewijs? 
 
14. HEEFT U NA DE REIS SCHRIFTELIJK KLACHT INGEDIEND BIJ
de doorverkoper?
op
de organisator?
op
heeft u antwoord ontvangen? *
 
15. HEEFT U ANDERE BEWIJSSTUKKEN? *
Indien ja, welke?
 
(Dit zijn bijvoorbeeld foto's, getuigenissen van medereizigers, videobanden, ...)
 
16. WAT ZIJN UW KLACHTEN TEGEN DE DOORVERKOPER?
(Formuleer uw klachten kort, bondig en puntsgewijze. Een verwijzing naar uw dossier volstaat niet.)
 
17. WAT ZIJN UW KLACHTEN TEGEN DE ORGANISATOR?
(Formuleer uw klachten kort, bondig en puntsgewijze. Een verwijzing naar uw dossier volstaat niet.)
 
18. HEEFT U EXTRA KOSTEN MOETEN MAKEN? *
 
(Indien u extra kosten heeft moeten maken, die een gevolg zijn van uw klacht, dan moet u die zo nauwkeurig mogelijk becijferen. Geef een kort overzicht van de aard en het bedrag van de bijkomende kosten. )
Indien ja, welke?
 
19. VERGOEDING
(Gedurende de vier maanden die de procedure bij de Geschillencommissie voorafgaan, kon u over een eventuele vergoeding onderhandelen om zo tot een minnelijke regeling te komen.)
- Heeft u om een vergoeding gevraagd? *
Indien ja, waaruit bestond die?
- Werd u een vergoeding aangeboden? *
Indien ja, waaruit bestond die ?
En door wie werd ze aangeboden?
 
20. HOEVEEL BEDRAAGT UW SCHADEEIS? *
(Gelieve uw schade-eis zo nauwkeurig mogelijk te begroten, te motiveren en te staven. Als u uw schade-eis niet zelf kunt becijferen, win dan vooraf inlichtingen in bij de bevoegde instanties zoals een verbruikersvereniging, een juridische dienst, een advocaat. Ook uw doorverkoper zal u desgevallend hierbij kunnen helpen.)
TOTAAL * Euro
 
21. BIJLAGEN
(U kan tot 10 bijlagen toevoegen, maximaal 1 MB per bijlage. De toegelaten bestandsformaten zijn .pdf, .jpg, .txt, .png, .doc/x, .xls/x en .gif. Indien u bijlagen in andere formaten wenst toe te voegen aan uw dossier verzoeken wij u die in voldoende exemplaren (het aantal partijen +1) te bezorgen aan het secretariaat.)

Tenminste de volgende documenten moeten aanwezig zijn:

 • Kopie van klacht ingediend bij tegenpartij
 • De reisbeschrijving
 • Het reiscontract
 • De algemene voorwaarden van de doorverkoper en/of de organisator 

E. Akkoordverklaring

De hierboven vermelde personen bevestigen hierbij :

 1. Dat zij kennis hebben genomen van het reglement evenals de informatiebrochure betreffende de arbitrageprocedure ;
 2. Dat zij het reglement aanvaarden ;
 3. Dat ze eens de procedure is opgestart zich niet meer kunnen terugtrekken uit deze procedure ;
 4. Dat zij bekwaam en bevoegd zijn om de arbitrageprocedure te voeren ;
 5. Dat zij hiertoe niet verplicht zijn, maar zich kunnen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde en steeds onafhankelijk advies kunnen inwinnen ;
 6. Dat zij samen met het vragenformulier een kopie van hun dossier en van de bewijsstukken, vergezeld van een inventaris zullen opsturen ;
 7. Dat zij aanvaarden dat de wettelijke verjaringstermijn voorzien in art. 77 van de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 opgeschort wordt vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag door de Geschillencommissie Reizen (zie punt 12 van het reglement) ;
 8. Dat zij aanvaarden dat de wettelijke verjaringstermijn wordt geschorst vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag door de Geschillencommissie Reizen (zie punt 12 van het reglement). De schorsing loopt tot op de dag waarop de Geschillencommissie Reizen aan de partijen meedeelt :
  1. Dat de behandeling van de aanvraag is geweigerd ;
  2. Of wat het resultaat is van de procedure.
 9. Dat zij de arbitragekosten, overeenkomstig artikel 12.2. van het Geschillenreglement zullen storten op rekening BE74 4264 1260 2107 van de vzw Geschillencommissie Reizen ;
 10. Dat de keuze voor een arbitrageprocedure het instellen van een procedure voor een gewone rechtbank belet ;
 11. Dat de uitspraak van het arbitraal college bindend is en er geen mogelijkheid meer is tot hoger beroep ;
 12. Dat voor het tekenen van een arbitraal beding in naam van hun minderjarige kinderen, de ouders (hetzij vader en moeder samen, hetzij de overlevende van vader en moeder, of van de ouders aan wie het ouderlijk gezag werd toegewezen) of de voogd hiervoor de speciale en voorafgaande toestemming aan de Vrederechter moeten vragen.

F. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

IK WENS DAT DE COMMUNICATIE VAN DE PROCEDURE VERLOOPT *

G. VERZOEK

VOLMACHT (opt.)

ONDERGETEKENDE(N) GEEFT (GEVEN) VOLMACHT AAN

(naam en voornaam van diegene die het vragenformulier invult)

OM IN ZIJN/HAAR (HUN) NAAM EEN EIS TE STELLEN EN DE PROCEDURE TE VOEREN BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW.
 
Ik geef toestemming aan de Geschillencommissie Reizen om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de behandeling van mijn dossier en verklaar dat ik kennis kan nemen van de privacyregels via volgende link: https://clv-gr.be/privacy_beleid_nl.html.

Op de volgende pagina is het noodzakelijk om de laatste pagina van uw aanvraag af te printen, ondertekenen en per post op te sturen.
Geschillencommissie Reizen vzw, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 02/277.62.15 - Fax : 02/277.91.00